ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610511000003
การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้ระบบสารสนเทศ
การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
สิริพร เอี่ยมวิลัย
นายสุนทร ก้องสินธุ
26/03/2561 - 27/03/2561
566-574
0.20