ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610604000007
การสังเคราะห์กรอบแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงเหตุผลบนสังคมคลาวด์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
01/01/2560 - 31/03/2560
1
38-49
0.80