ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000052
การพัฒนาสมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างทองหลวง
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นายโอชา ทองแก้วกูล
01/07/2558 - 31/12/2558
6
2
144-151
0.80