ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610604000008
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบประมวลผลแบบคลาวด์ในการจัดการความรู้ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายณัฐพล ธนเชวงสกุล
01/05/2560 - 31/08/2560
2
51-62
0.80