ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610606000002
การวิเคราะห์สัญญาณเสียงโดยใช้กีตาร์ไฟฟ้าที่ตั้งเสียงแบบมาตรฐานโดยแสดงผลเป็น MIDI Note ผ่านโปรแกรม Pure Data
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
นายวิริทธิพล เตชิตกุลทรัพย์
01/07/2560 - 31/12/2560
2
284-291
0.80