ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610606000004
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.กฤช สินธนะกุล
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นายสุพจน์ ทองเหลือง
01/07/2560 - 31/12/2560
2
55-63
0.80