ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610606000006
การพัฒนาระบบช่วยสอนเชิงปรับตัวด้วยตนเอง โดยอาศัยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
นายสมโภชน์ สายบุญเรือน
01/07/2560 - 31/12/2560
2
107-122
0.80