ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610621000001
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นเพื่อชุมชน
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
นายสุจินต์ วังใหม่
29/03/2561 - 29/03/2561
6
5
1631-1673
0.20