ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000053
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
วารสารการวิจัย
รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นายหาญศึก เล็บครุฑ
01/07/2558 - 31/12/2558
2
-
0.60