ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610628000002
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนตามการเรียนรู้แบบ VARK
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
ดร.กฤช สินธนะกุล
ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
วีณา คงพิษ
02/10/2560 - 29/12/2560
14
2
121-131
0.80