ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610628000004
การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเครือข่ายร่วมกับการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะการงานอาชีพช่างอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
02/01/2560 - 30/06/2560
11
1
9-21
0.80