ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
610710000001
The Learning Process of Scientific Imagineering through AR in Order to Enhance STEM Literacy
INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING
Prachayanun Nilsonk
Mr.SOMSAK TECHAKOSIT
16/07/2559 - 16/07/2559
7
57-63
1.00