ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000054
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อการจัดทำสมุดบันทึก สาขาวิชาช่างทองหลวงกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
น.ส.พิริยาภรณ์ ฉายรังษี
01/07/2558 - 31/12/2558
6
2
172-179
0.80