ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610710000037
Stability issue of DC-DC converters with input LC filter via flatness-based control
IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, ITEC 2016; Edward Village MichiganDearborn; United States
Matheepot Phattanasak
27/06/2559 - 29/06/2559
-
-
0.40