ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
610710000054
ASSESSMENT OF PERFORMANCE COMPETENCY IN THE ORGANIZATION: DIMENSIONALITY ORIENTED ASSESSMENT
POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES
Chaiwichit Chianchana
01/01/2559 - 30/06/2559
2
27-35
1.00