ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
610710000055
Development of indicators and rubric score criteria for job competency assessment
Social Sciences
Chaiwichit Chianchana
01/01/2559 - 31/01/2559
1
1-7
1.00