ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610713000001
การพัฒนาเกมการสอนแบบมัลติมีเดียบนอุปกรณ์ระบบหน้าจอสัมผัส รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
นางสาวสุชาดา ทองมาก
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
287-292
0.20