ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610713000002
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกพฤติกรรมของเด็กนักเรียนระดับมัธยมหลังจากที่เคยถูกกระทำด้วยพฤติกรรมเดียวกันด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ NCCIT 2014
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
ผศ.เทวา คำปาเชื้อ
นายทวีศักดิ์ น้อยภาษี
08/05/2557 - 09/05/2557
-
-
-
0.20