ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610713000004
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบปรับเมาะที่มีปฏิสัมพันธ์ผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
น.ส.ธิดารัตน์ จอดนอก
01/10/2557 - 31/12/2557
27
92
23-31
0.60