ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610713000005
ทัศนะการตลาด : รูปแบบการจัดการศึกษาไทยบนแนวคิดนักเรียน คือ ลูกค้า
จุฬาลงกรณ์ธุกิจปริทัศน์
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
01/07/2557 - 30/10/2557
36
3
18-35
0.80