ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610713000006
การเปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ต่างกัน
วารสารวิจัย มสด.สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นายจิระ จิตสุภา
01/05/2557 - 31/08/2557
10
2
105-119
0.80