ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610713000007
รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์โดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายสุรกิจ ปรางสร
01/07/2557 - 31/12/2557
5
2
24-33
0.80