ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610713000009
กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นายจิระ จิตสุภา
01/05/2557 - 31/08/2557
25
2
56-62
0.80