ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000060
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมอดูลการเรียน
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นางวิภา จักรชัยกุล
01/07/2558 - 31/12/2558
6
2
77-86
0.80