ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610713000010
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
01/01/2557 - 31/03/2557
20
1
-
0.80