ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000061
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหนับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
ดร.สมพร หวานเสร็จ
ผศ.ดร.สุวรรธนา เทพจิต
นายสุภชัย ศรีนวล
01/07/2558 - 30/09/2558
27
95
-
0.60