ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610718000002
เทคนิคการหักล้างวงจรกรองสำหรับการหาค่าอิมพีแดนซ์ของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ภาณี น้อยยิ่ง
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
01/01/2556 - 30/06/2556
4
1
36-42
0.60