ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610718000003
วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสที่ควบคุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CC-CCTAs
วารสาร มทร.อีสาน
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
01/01/2556 - 30/06/2556
6
1
1-10
0.60