ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610718000004
วงจรกรองความถี่โหมดกระแสหลายหน้าที่ที่ควบคุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CFTA
วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
01/01/2556 - 30/04/2556
23
1
76-84
0.80