ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610718000007
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำหรับระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
อรนุช พงษา
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
479-484
0.20