ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610719000002
การพัฒนาระบบบริหารวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา
วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
น.ส.มัชมน สถาพร
01/01/2557 - 30/06/2557
5
1
-
0.80