ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610719000003
เว็บฝึกอบรมแบบห้องสมุดเสมือนจริงเพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศ โดยใช้กรณีศึกษา เรื่องการใช้สารสนเทศในห้องสมุด
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
น.ส.แสงเดือน บำรุงภูมิ
01/07/2557 - 31/12/2557
5
2
-
0.80