ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610719000005
การพัฒนาบทเรียนแบบการ์ตูนแอนนิเมชั่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1
วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
น.ส.พรทิพย์ เล่หงส์
01/07/2557 - 31/12/2557
5
2
-
0.80