ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610719000006
การพัฒนานิทรรศการเสมือน 3 มิติ เรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
น.ส.รัตนาพร เจียงคำ
01/07/2557 - 31/12/2557
5
2
-
0.80