ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610719000008
การพัฒนาโมดูลการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะตามแนวทางมาตรฐานอาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ด้านงานออกแบบสิ่งพิมพ์
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
กานดา พูนลาภทวี
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
น.ส.โสภิตา สุวุฒิโฑ
01/01/2557 - 31/03/2557
26
89
-
0.60