ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610719000009
การพัฒนาโมดูลแบบผสมผสาน ตามมาตรฐานอาชีพช่างซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
วัลลภ จันทร์ตระกูล
นายภราดร เสถียรไชยกิจ
01/01/2557 - 31/03/2557
26
89
-
0.60