ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610719000010
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นายพนา ดุสิตากร
01/04/2557 - 30/06/2557
26
90
-
0.60