ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610719000011
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม พลวัตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
น.ส.เรือนขวัญ อยู่สบาย
01/04/2557 - 30/06/2557
26
90
-
0.60