ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610719000012
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
วารสารบริหารการศึกษา มศว.
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายธานินทร์ คงศิลา
01/07/2557 - 31/12/2557
21
11
-
0.60