ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610719000013
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นายหาญศึก เล็บครุฑ
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
-
0.20