ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610719000015
การพัฒนาหลักสูตรฝึกบรม เรื่อง การสร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการสอนในระดับอุดมศึกษา ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
The 7th National Conference and 2014 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
นายเขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา
30/04/2557 - 30/04/2557
-
-
-
0.20