ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - อื่นๆ
610719000021
Synthesis Components and Electronic Information Data Interchange Model for Knowledge Management in Knowledge Management in
Journal of Advanced Management Science (JOAMS)
Pallop Piriyasurawong
Mr.adirek yaowong
01/06/2557 - 30/06/2557
2
145-148
0.80