ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610719000025
การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย สำหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
น.ส.สวนันท์ แดงประเสริฐ
01/07/2557 - 31/12/2557
5
2
-
0.80