ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - อื่นๆ
610726000003
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเว็บด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบสองขั้นตอน
วารสารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศิลสิริ งามเมือง
01/01/2556 - 30/06/2556
3
5
0.40