ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610803000003
การปรับปรุงงานก่อฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือของลีน : กรณีศึกษา
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23
ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์
18/07/2561 - 20/07/2561
2018
103
1.00