ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000069
การออกแบบรูปแบบรายการโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณมน จีรังสุวรรณ
นิพาดา ไตรรัตน์
01/01/2558 - 30/06/2558
6
1
105-113
0.80