ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610804000010
Finite element analysis for evaluation of cure level in a large rubber part
The 10th Thailand International Metallurgy Conference (The 10th TIMETC)
Sacharuck Pornpeerakeat
17/11/2560 - 17/11/2560
1.00