ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000070
การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณมน จีรังสุวรรณ
ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
01/01/2558 - 30/06/2558
6
1
151-158
0.80