ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620419000004
The Evaluation of Teaching Quality in Classroom based on Meta-Evaluation at TVET Schools in Lao PDR
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts)
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายบุญตอง ชัยยะวง
01/01/2561 - 30/06/2561
11
4
665-681
0.80