ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620419000005
Developing and Examining Quality of Key Indicators on Student-Centered Learining in Technical Vocational Education and Training Institutions, Vientiane, Lao PDR
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts)
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศจีมาจ ณ วิเชียร
นางพุทธกุน เอกบันลัง
01/01/2561 - 30/06/2561
11
4
348-361
0.80